Hội đồng quản trị

Ông PHAN HOÀNG TUẤN - CHỦ TỊCH HĐQT

- Sinh năm: 1962

- Trình độ chuyên môn:

     • Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại EU Business School.
     • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) Đại học Maastricht.
     • Kỹ sư xây dựng tại Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh.

- Quá trình công tác:

Từ 1992 - 2002: Trưởng Văn phòng TK- XD Gia Thy - Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy.

2003 - Nay: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy.

Số cổ phần sở hữu : 793.998 cổ phần - Giá trị cổ phần : 79.399.800.000 đồng

Tỷ lệ cổ phần : 99,25%

Ông: NGUYỄN HỮU QUANG - THÀNH VIÊN HĐQT

- Sinh năm: 1974

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA).

- Quá trình công tác:

2000- 2003: Chỉ huy trưởng các Công trình của Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy.

2004 - Nay: Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy

Số cổ phần sở hữu : 3.600 cổ phần - Giá trị cổ phần : 360.000.000 đồng

Tỷ lệ cổ phần : 0,45%

Ông PHAN HOÀNG AN - THÀNH VIÊN HĐQT

- Sinh năm: 1973

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Quá trình công tác:

2001 - 2008: Công tác tại Công ty Xây dựng Thương mại Hoàng Nhựt.

2009 - 2010: Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch - Công ty CP Xây dựng Gia Thy.

2011 - Nay: Giám đốc Kế hoạch Tài chính - Công ty CP Xây dựng Gia Thy

Số cổ phần sở hữu : 2.402 cổ phần - Giá trị cổ phần : 240.200.000 đồng

Tỷ lệ cổ phần : 0,30%