Chủ tịch HĐQT

Ông PHAN HOÀNG TUẤN - CHỦ TỊCH HĐQT

- Sinh năm: 1962

- Trình độ chuyên môn:

  • Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại EU Business School.
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) Đại học Maastricht.
  • Kỹ sư xây dựng tại Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh.

- Quá trình công tác:

  • Từ 1992 - 2002: Trưởng Văn phòng TK- XD Gia Thy - Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy.
  • 2003 - Nay: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy.