Công trình Xây dựng Trường THPT Phường 26 (quận Bình Thạnh)

Thông tin dự án Công trình: Công trình Xây dựng Trường THPT Phường 26 (quận Bình Thạnh)  

Thông tin dự án

Công trình: Công trình Xây dựng Trường THPT Phường 26 (quận Bình Thạnh)  
Chủ đầu tư: Ban Quản Lý ĐTXD Công trình quận Bình Thạnh 
Địa điểm: Phường 26 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM
Thời gian thi công: 270 ngày
Giá trị dự án: 79.998.377.000 đồng