ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)

Ngày 27/3/2019, Công ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Tháitổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023. Danh sách Ban Lãnh đạo nhiệm kỳ 2018 – 2023 có 2 thành viên của Công ty CPXD Gia Thy, đó là:

 

-         Ông: Phan Hoàng Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị

-         Bà: Dương Thị Hồng Phượng – Thành viên Ban Kiểm soát