ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)

Ngày 26/4/2019, Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đã thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023, trong đó Gia Thy có 2 thành viên trúng cử, đó là:

 

-         Ông: Phan Hoàng An – Thành viên Hội đồng quản trị

-         Ông: Phạm Văn Hậu – Thành viên Ban Kiểm soát