TT số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Thông tư này quy định chi Tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn; quy trình và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Xem tiếp...

NĐ số 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án thầu xây dựng

Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Xem tiếp...

NĐ số 2015/NĐ-CP - Về quản lý vật liệu xây dựng

Nghị định này điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, bao gồm: quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản để sản xuất vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý chất lượng, kinh doanh vật liệu xây dựng.

Xem tiếp...

TT số 05/2016/TT-BXD - Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá hợp đồng, chỉ số giá xây dựng, thay thế cho thông tư số 01/2015/TT-BX

Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá hợp đồng, chỉ số giá xây dựng, thay thế cho thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2016.

Xem tiếp...

TT số 09/2016/TT-BXD - Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình thay thế cho thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011. Thông tư này có hiệu lục thi hành kể từ ngày 01/05/2016.

Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình thay thế cho thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011. Thông tư này có hiệu lục thi hành kể từ ngày 01/05/2016.

Xem tiếp...