Hội đồng quản trị

    HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Xem tiếp...

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

-     BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Xem tiếp...

Ban giám đốc

-     BAN GIÁM ĐỐC

Xem tiếp...

Các phòng ban

Ban Kiểm soát, Phòng Kế hoạch - kinh doanh.

Phòng Hành chính quản trị, Phòng Nhân sự.

Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kiểm tra thông tin.

Xem tiếp...

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức là một công cụ để truyền tải thông điệp và quản lý, cho phép mọi nhân viên và các nhà quản lý thấy rõ cấu trúc công ty về thứ tự cấp bậc và quan hệ trình báo. Nó cũng thể hiện văn hóa của công ty.

Xem tiếp...