Hội đồng quản trị

Ông PHAN HOÀNG TUẤN - CHỦ TỊCH HĐQT. Sinh năm: 1962. Trình độ chuyên môn: 

  • Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại EU Business School.
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) Đại học Maastricht.
  • Kỹ sư xây dựng tại Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh.

Xem tiếp...

Chủ tịch HĐQT

Ông PHAN HOÀNG TUẤN - CHỦ TỊCH HĐQT. Sinh năm: 1962. Trình độ chuyên môn: 

  • Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại EU Business School.
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) Đại học Maastricht.
  • Kỹ sư xây dựng tại Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh.

Xem tiếp...

Ban giám đốc

Ông: NGUYỄN HỮU QUANG - TỔNG GIÁM ĐỐC. Sinh năm: 1974. Trình độ chuyên môn: 

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)
  • Kỹ sư xây dựng.

Xem tiếp...

Các phòng ban

Ban Kiểm soát, Phòng Kế hoạch - kinh doanh.

Phòng Hành chính quản trị, Phòng Nhân sự.

Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kiểm tra thông tin.

Xem tiếp...

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức là một công cụ để truyền tải thông điệp và quản lý, cho phép mọi nhân viên và các nhà quản lý thấy rõ cấu trúc công ty về thứ tự cấp bậc và quan hệ trình báo. Nó cũng thể hiện văn hóa của công ty.

Xem tiếp...