ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)

Ngày 29/05/2020, Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công ty CPXD Gia Thy có 2 thành viên

đó là:

-        Ông: Phan Hoàng An -TV Hội đồng quản trị

-        Ông: Phạm Văn Hậu -TV Ban Kiểm soát

Thông qua các nội dung đã được đại hội biểu quyết, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã kết thúc thành công tốt đẹp.