NĐ 100/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mốt số diều của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý Thuế

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ tài chính;

Chính Phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thuế GTGT , Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý Thuế.

Xem tiếp...

Luật Kế Toán số 88_2015_QH13

Dự thảo luật Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Kế Toán.

Xem tiếp...

TT số 147/2016/TT-BTC - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 147/2016/TT-BTC Tiêu đề: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài Chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 28/11/2016

Xem tiếp...

TT số 130/2016/TT-BTC -HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI MỘ

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế như sau:

Xem tiếp...

LUẬT số 106/2016/QH13 - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GTGT, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Dự thảo luật Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ, Luật Quản lý thuế

Xem tiếp...